Primus design

Ko Shibasaki Lyrical*World

Ko Shibasaki Lyrical*World, 柴咲コウ, リリカル*ワールド, 角川マガジンズ Ko Shibasaki Lyrical*World, 柴咲コウ, リリカル*ワールド, 角川マガジンズ Ko Shibasaki Lyrical*World, 柴咲コウ, リリカル*ワールド, 角川マガジンズ Ko Shibasaki Lyrical*World, 柴咲コウ, リリカル*ワールド, 角川マガジンズ Ko Shibasaki Lyrical*World, 柴咲コウ, リリカル*ワールド, 角川マガジンズ Ko Shibasaki Lyrical*World, 柴咲コウ, リリカル*ワールド, 角川マガジンズ Ko Shibasaki Lyrical*World, 柴咲コウ, リリカル*ワールド, 角川マガジンズ Ko Shibasaki Lyrical*World, 柴咲コウ, リリカル*ワールド, 角川マガジンズ Ko Shibasaki Lyrical*World, 柴咲コウ, リリカル*ワールド, 角川マガジンズ Ko Shibasaki Lyrical*World, 柴咲コウ, リリカル*ワールド, 角川マガジンズ Ko Shibasaki Lyrical*World, 柴咲コウ, リリカル*ワールド, 角川マガジンズ Ko Shibasaki Lyrical*World, 柴咲コウ, リリカル*ワールド, 角川マガジンズ Ko Shibasaki Lyrical*World, 柴咲コウ, リリカル*ワールド, 角川マガジンズ Ko Shibasaki Lyrical*World, 柴咲コウ, リリカル*ワールド, 角川マガジンズ

FINE BOOK(E-BOOK)

art direction + design
YOSHIDA Jiro
photographer
TORISU Yuko
movie director
NAKAMARU Kota (Vessel Inc,)
movie camera
SHODA Atsushi (K5), KATORI Yumiko (Vessel Inc,)
video engineer
YAMANAKA Mitsuhiro
illustrator
SUENOBU Moto
system producer
HISAMATSU Shinichi (ARTICULATE Inc,)
publicity director
OHTSUKI Nobuhiko
HERO Product project leader
ANDO Teruyoshi (KADOKAWA GROUP HOLDINGS)
HERO Product project
KOHNO Takehiko (KADOKAWA GROUP HOLDINGS)
chief editor
CYUJO Motoi (KADOKAWA GROUP MAGAZINES)
editor
OHMAE Tae, KATAGAI Kumiko, YAMAMOTO Yasuyuki, SUETSTUGU Go (KADOKAWA GROUP MAGAZINES)